top of page

JENS SEVOM

 

 

 

نوشو ری

شاهین نجفی

 

دریا طوفانیه تی لوتکا خرابه نوشو ری
دریا طوفانی است و قایق تو خرابه، نرو پسر
غم تی ماره بوخور والله ثوابه نوشو ری
غمخوار مادرت باش ،ثواب دارد، نرو پسر
تی مار نگرانه
مادرت نگران است
انه دیل آویزانه
قلبش نگران توست
نوشو ری

نرو پسر

 

مار چوتو تاب بئره ؟
مادر چگونه تاب بیاورد؟
کی خبره بئره؟
چه کسی خبر را به او میرساند؟

 

دار و درختانه بیدین بوک بئردن
درختان را ببین که چگونه بغض کرده اند
شل ورزایه منم توره بوخوره گردن
شبیه ورزای لنگی شدهام که تبر به گردنش خورده است

 

پیله دریا ده امی شین نیه بره
دریای بزرگ دیگر از آن ما نیست برادر
روس بزا بکاشته اونه به دره

فرزندان روس آن را خریده اند

 

آنه ماره بیدم کار کونه بیجاره مین
مادرش را دیدم که در مزرعه ی برنج کار میکند
گالش به پا شلیته تومان کاسه تیانه خو سر گیره مردومه مین
گالش (کفش روستایی شمال) به پا و دامن روستایی پوشیده و قابلمه و سبد به سر در میان مردم راه میرفت-فروشندگی در بازار

 

مار چوتو تاب بئره؟
مادر چگونه تاب بیاورد؟
کی خبره بئره؟
چه کسی خبر را به او میرساند؟
..................................

 

شادوماد

محلی

 

شاه دوماد عروس اومد اسب سمندته بتاز

شاه دوماد عروس اومد اسب سمندته بتاز

بس که خوشگله عروس به آسمون می کنه ناز

سرنا و دهل ببین با چه نشاط کرده ساز

 

سر راه کنار برین دوماد می خد نار بزنه

سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه

 

مادیون سم طلایی عروس چه رامشه
مادیون سم طلایی عروس چه رامشه

راه مره یواش یواش مدنه عروس سوارشه

زیره روبند زری چشم عروس به یارشه

 

سر راه کنار برن دوماد می خد نار بزنه

سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه

 

به سر عروس خانم شاباش کنن نقل و نبات

به سر عروس خانم شاباش کنین نقل و نبات

یله ترمه پر یراق به هیکلش چه خوب میاد

همگی کف بزنیدو باهم بگین شاباش شاباش

همگی کف بزنید و باهم بگین شاباش شاباش

 

سر راه کنار برن دوماد می خد نار بزنه

سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه
........................................

 

دردانه

شاهین نجفی

دردانه ی منی

دردانه ی منی
با لب به قند های تو لبخندهای عزیزت

با لب بریز روی دهان سرریز و هیز نهانت

در خون تو شناورم

جان خدا تویی

دردانه ی منی

ناممکنی که تنگ به برت می فشاریم

پیدایش دوشیزه گی گمانی
باغی به ارث در تنم

از لشکر کمین نگاهت

پرخاش شیشه ای

که نمیشکنی

دردانه ی منی

هیهات من از ذلت لذیذ لذت زلیل و مریضت

بایدم به دم از نوش تو نوشیدمت

چه سخت بیآغوشیدمت

نابهنگام ناگهان منی

بیرحم چندگانه ای

فرازش شبانه ای

آب و شیر و شرابی
جان خدا تویی

دردانه ی منی
.....................................

 

لطفعلی خان
شاهین نجفی

 

شام شب استخونه

استخاره کن

ما در ریشه های شیشه ای

شیراز تو بخون

بیا شب خونه لطفعلی خان

 

رودخونه گریه داره چش به راس

باغای غرق

قایقای قاق
قالی های دار

روی کاشیای شرق

 چرا چون شبیه شیهه روی اسب مرده

خاصه وقتی خش رو بهار ماس لطفعلی خان

 

کاتبیم

 خواب های خط خطی

روی شاخهای شب

پشت پرده های درهمیم

همین؟

کمین کرده بازم زمین

گریه کن

چشات قراره که درآد لطفعلی خان

چشات قراره که درآد لطفعلی خان

 

تفنگ در دهان خدا

پشنگ بر ناخن خلق مردد

در کوچه طاعون زوزه می کشد

و باد از تیفوس حامله است

درختان مات مرثیه خوان خواهران خویشند
خاک خراب خون و

بد عربده بر مرگ و تیرگی گسترده
مصیبت معصیت

معراج های َمْعَوج

دخیل به خیل خام هایُ مَعرج

کباب گربه و سگ

 قحطی تیز تیره تیره میکنه زمان و

دوباره قاقاجاجار تاتاریده آسمون
جدا از این دس به سینه ها

ببین تاول چشو بشین رو مغز پینه ها

دور دوره اخته هاست لطفعلیخان

...................................

 

ای عشق
دکتر اسماعیل خویی

 

مگذار که من به ناگزیری برسم
وز بود ِن خود نیز به سیری برسم
منگر به تن ام، که نیست با من همراه
ای عشق! تو مگذار به پیری برسم
...................................

 

طبیب
شاهین نجفی

 

کی تب طبیبه ؟
چه کسی برای طبیب است؟
چوتوی بوبوی غریبه؟
چطور اینطور بیگانه شدی؟
می دیل کی تی هلاکه
قلب من که برای تو هلاک است
جی خوشی بی نصیبه
از شادی بی نصیب است

 

تی دیل چقذه پوره
چقدر دلت گرفته است
خودا کی گور به گوره
خدا که مرده است
نه راه پس ونه راه پیش
نه راه پس و نه راه پیش مانده است
هوای گریه جوره

هوای گریه جور است

 

من آلم کی تی کوه جور میرم
من عقابی هستم که در با لای کوه تو می میرم
بی بالم از تو پر گیرم
بال ندارم و از تو پر می گیرم
بیدارم خوابه خوسنم
بیدارم و خواب را می خوابانم
تی یارم باره اوسنم
یار توام و بار را از دوشت بر می دارم
نیمیری جانا کی جانی مره میرمه
نمیری جان من که جانی برای من، بی تو می میرم
فگیری هنه تی فدا هرچی دارمه
همین را هم بگیر که فدای تو هرآنچه که دارم

بی خانمانم بی خانمانم خانم

....................................

 

ژ-ش
شاهین نجفی

 

ژ/شمه موخوام

ژ-ش جان جانی که جان بگیرم

ژ-ش جان برات ِممرم

بکشم تو خواب همه ره

ِبکِشمو ُبکشم تو خواب همه ره

ژ-شمه موخوام

 

چه خانوم بلند بالایی

چه بیرحمی سربه هوایی

ناموس منی

قاموس منی

کابوس منی

ناموس منی

عجیبی اجینی به جانم خانم

رحیمی شفیقی جانم جانم

بپاش این شقیقه دقیقه دقیقه

رفیقی عمیقی حافظ جانم

 

ژ-شمه موخوام
....................................

 

فتحعلیشاه
شاهین نجفی

 

فتحعلی شاه کی بودی تو؟

فتحعلی شاه کی بودی تو؟

آویخته از آغوش شب

بمیر ماه کج در کلاغ

خدا خیس هذیان نان

به چشمان مرضیت قسم

که شام خون تو نزدیک

تا ِسحرسور َسحر

کابوس کدام بستری

عمود هزار عروس روس

فتح یاوه

فتق پوک

مرد مذبذب

زبان زبون

چقدر تشنه ای که کشته میگیردت این ارضای خون

چی بودی تو چی شده فتحعلی شاه

 

ناپلئون مایی، آره دایی،         ا

      مث گریه تو سکوت تنهایی
چی بودی تو چی شدی باباخان

سولطان تویی یوز اوغلان
.................................

 

کُر
شاهین نجفی

 

دختر قیام کن

عرق بپوش

معشوق را بنوش

بدوش دوشیزگیت را

 

هوش از سر ببر

با انحنای وجودت
کوچ ار در به در به خویشی

 

فرمال منی

کُر مال منی

آمال منی

آنرمال منی

 

شیری زنی که چروکت راهواره های انگشت خداست

راهی به ماه

آبی به چاه

 

غرقینه آفتابی

مسح دو دلی

مسخ دو دلی
دال دلی

داغ شیرین منی

 

فرمال منی

کُر مال منی

آمال منی

آنرمال منی

 

در تو بیامیزیدمت

جنگیدمت
چنگیدمت

دام منی
دامانی

امانی

خان و مان منی

 

فرمال منی

کُر مال منی

آمال منی

آنرمال منی

.................................

 

شاکلام
شاھین نجفی

شاکلامه

مشتری شو

 

مشت و وا نکن که اشتباهه

راه هاره اّرهساره

ته

باقی باغ کویره

مشتری شو

مغزهای استیجاری

اختناق ابتذال

خم، لِهتا ِخرِتلاق

 حمله به باتلاق

همه له حامله حامل ِسل عامل صلح؟

فاصله بگیر فاسده

فاتحه بمیر قاصد

مرگ حض وافیه

خط ربط خبط مار غاشیه

خراج خواجه وارداته داره

تاج داره، دار تاج ماس

راس بایست هی حواست هس؟

پوتین پوشیده پف یوزهای منقرض

بردههای معترض

مصلحه؟ نه مسلحه!       ا

 کاش های کشکه شک نکن

همسفره های همدست

هم روسو شده

سکوته

سقوطه

برهوته

مشتری شو

 

بچه های نصفه نیمه شب

های بوی گرد و بوس  و دست روس و خازن خدا

خزر پاره پاره پور رستمیم و نزل های دست چندمی
کون بی مکان

تاجره، فاجریده فاخرخره
شاشقیقه گشنه خواب های مهربان

رگ نمونده

سوزنا کجان

مشتری شو

 

برقص با گریه های من خلیل بی دلیل

بجنگ با صدای من اراده ی علیل

شیار شمشیر

صورت شیر،     ا

 به نام توله های پیر

گشنه های سیر

داغ شونه های برده ها زیر تیغ خان

نگو به میرزا خان

اونکه خون رعیت و خورد خانه

خونه رود خونه

روده رو زمین

روزه روز چندمین که باد ُبرده َبرده ها رو
باز مرده دارهارو

رشدشایعات

دشت ضایعات

کات؛
پشت صحنه های قتل لات

پات روی گاز
جاده

شاخ توی گوش و گو

شیخ شام را چه شد؟

دخترم به جای نان

بیا و مشتری شو

Jens Sevom is Shahin Najafi’s 10th album and it was released on January 18, 2019.

آلبوم جنس سوم شاهین نجفی

Lyrics: Shahin Najafi, Esmail Khoi (Ey Eshgh), Folk (Shah Doomad)
Cover Art: Ali Baghban
Piano: Adrian Wachowaik
Percussion: Habib Meftah
Guitar: Pouya Mahmoodi
Mix and Mastering: Old Street Studios
Composer, Arrangement, Bouzouki, Trumpet, Vocals: Shahin Najafi
Publisher: Dyaloge Limited
Media Sponsor: IranWire

جنس سوم؛ اثری سخاوتمند و انقلابی مدرن در موسیقی شاهین نجفی
گزارشی از محمد تنگستانی - ایران وایر

Jens Sevom
bottom of page